Reikwijdte en doel van de verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van relaties die door of namens De Preventieadviseur worden verwerkt.

Deze Privacyverklaring heeft tot doel:

 • de persoonlijke levenssfeer te beschermen;
 • te voorkomen dat Persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of worden verwerkt voor andere doeleinden dan het doel waarvoor ze zijn verkregen;
 • de rechten van (personeel-(sleden) van relaties te waarborgen.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

De Preventieadviseur draagt zorg dat Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door personen die uit hoofde van hun beroep of wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn.

De Preventieadviseur onderhoudt een register waarin alle informatiemiddelen & verwerkingen zijn vastgelegd, die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dit register bevat tenminste de volgende gegevens

 • de naam en de contactgegevens van de (Verwerkings-)verantwoordelijke;
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van Persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien van toepassing, doorgiften van Persoonsgegevens aan een derde land;
 • indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën vanPersoonsgegevens moeten worden verwijderd c.q. bewaard;
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

De Preventieadviseur is verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie in het register.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Preventieadviseur zal enkel Persoonsgegevens verwerken voor duidelijk omschreven doeleinden. De Verwerking van de Persoonsgegevens van relaties geschiedt voor de hier genoemde categorieën van verwerkingen, te weten:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot De Preventieadviseur, haar relaties en haar medewerkers.

Iedere Verwerking van Persoonsgegevens, alsmede de specifieke doeleinde-(n) voor de verwerking zijn vastgelegd in het register.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van relaties (klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers). 

Klant

Bent u een (potentiele) klant van De Preventieadviseur, dan gebruikt De Preventieadviseur uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Leverancier en andere opdrachtnemers

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat De Preventieadviseur betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om De Preventieadviseur uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u De Preventieadviseur geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat De Preventieadviseur aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven. 

Bezoekersgegevens Website

Om gebruik te maken van de diensten van de site, zoals aanvragen voor certificeringen, detacheringen, etc. vult de bezoek een contactformulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en De Preventieadviseur. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • het uitvoeren van overeenkomsten en diensten;
 • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen De Preventieadviseur, haar partners of andere derden, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
 • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie.

Een bezoeker loopt op de website van De Preventieadviseur dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies

Op de website van De Preventieadviseur worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

De Preventieadviseur maakt gebruik van Google Analytics, De Preventieadviseur informeert u daarom bij het bezoeken van de website ​over ​ons Cookiebeleid.

Doorgifte aan derden 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat De Preventieadviseur uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan De Preventieadviseur toeleveren of in opdracht van De Preventieadviseur werkzaamheden uitvoeren. 

De Preventieadviseur maakt gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens kunnen om die reden inzichtelijk zijn voor de ICT dienstverlener van De Preventieadviseur. Tot slot maakt De Preventieadviseur gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Indien u een offerte bij De Preventieadviseur heeft opgevraagd maar u geen klant bij De Preventieadviseur geworden bent, zal De Preventieadviseur uw gegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact verwijderen. Ook indien De Preventieadviseur een offerte van u heeft ontvangen, maar geen klant van u is geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij De Preventieadviseur geworden of De Preventieadviseur bij u, dan zal De Preventieadviseur uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen De Preventieadviseur verplicht is de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal De Preventieadviseur uw persoonsgegevens verwijderen.

Beveiliging

De Preventieadviseur draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens. Deze maatregelen hebben tot doel, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te bieden, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

De Preventieadviseur beschermd uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kan De Preventieadviseur de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Afhandelen incidenten en de Meldplicht datalekken

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

De Preventieadviseur zal conform de meldplicht datalekken de AP onverwijld in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van Persoonsgegevens.

De Preventieadviseur zal conform de AVG de betrokkenen onverwijld in kennis stellen van de inbreuk als bedoeld in voorgaand lid, als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer.

Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Uw rechten 

U heeft het recht om De Preventieadviseur te vragen om inzage in de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u De Preventieadviseur ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Tot slot kunt u De Preventieadviseur verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Vindt u dat De Preventieadviseur onjuist omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens maar wij stellen het zeer op prijs als u tracht de klacht eerst aan ons te melden zodat wij er alles aan kunnen doen om uw klacht te verhelpen.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot onze functionaris van de gegevensbescherming: 

A. Zallé

+31 (0)6 47965373

+31 (0) 10 2613996

amarah.zalle@depreventieadviseur.nl

www.depreventieadviseur.nl