1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door De Preventieadviseur gevestigd te Rotterdam, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via De Preventieadviseur diensten bestelt en/of koopt. 
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes door De Preventieadviseur, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De overeenkomst terzake van het verrichten van werkzaamheden komt tot stand op het moment dat een door de klant verstrekte opdracht door De Preventieadviseur is ontvangen en geaccepteerd, blijkende uit de schriftelijke bevestiging daarvan door De Preventieadviseur of de aanvang van de werkzaamheden door de Preventieadviseur. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project is aangegaan.
 3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van De Preventieadviseur ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Medewerking door de klant

 1. De klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, die De Preventieadviseur bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, ter beschikking van De Preventieadviseur te stellen. Voorts is de klant gehouden om de medewerking te verlenen die De Preventieadviseur noodzakelijk acht voor het op juiste wijze kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, zoals onder meer het beschikbaar houden van de medewerkers van de klant op de overeengekomen tijden en het desgevraagd ter beschikking stellen van deugdelijke kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten met passende voorzieningen.
 2. De Preventieadviseur heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant volledig aan de verplichtingen in artikel 3.1 heeft voldaan.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Preventieadviseur bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal De Preventieadviseur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zij naar beste vermogen met de belangen van de klant rekening houden.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats ten kantore van De Preventieadviseur, tenzij is overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van de klant of op een andere plaats worden verricht. 
 3. De Preventieadviseur is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant gebruik te maken van de diensten van derden. De Preventieadviseur zal bij de keus van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken, houden alle aan De Preventieadviseur gegeven opdrachten de bevoegdheid van De Preventieadviseur in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van De Preventieadviseur voor onverhoopte tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten. 
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan door De Preventieadviseur oorspronkelijk waren begroot, zal De Preventieadviseur hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij de klant, onder opgave van de aard, omvang en kosten van de extra werkzaamheden. De kosten verbonden aan de extra werkzaamheden komen voor rekening van de klant. In zodanig geval kan de klant de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen, tenzij de extra werkzaamheden voortvloeien uit wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij een opzegging ingevolge dit artikel is de klant gehouden De Preventieadviseur te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds door De Preventieadviseur gemaakte kosten te vergoeden.
 5. De overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen door De Preventieadviseur zo goed mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt De Preventieadviseur niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze (leverings)termijn als fatale termijn moest worden beschouwd.
 6. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, werkstakingen, blokkades, ernstige bedrijfsstoringen, brand, langdurige computerstoringen, ongevallen, epidemieën, ziekte van werknemers van De Preventieadviseur die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn of van door De Preventieadviseur ingeschakelde derden en de niet tijdige levering door toeleveranciers van De Preventieadviseur.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. De in de aanbiedingen van De Preventieadviseur weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is De Preventieadviseur gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

6. Betaling

 1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op De Preventieadviseur te verrekenen met de door De Preventieadviseur in rekening gebrachte bedragen.
 2. De Preventieadviseur heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde diensten per deellevering te factureren. 
 3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door De Preventieadviseur aangewezen bank- of girorekening. De Preventieadviseur heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door De Preventieadviseur, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door De Preventieadviseur is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is De Preventieadviseur bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor De Preventieadviseur voortvloeiende schade.
 4. De Preventieadviseur is gerechtigd de levering van diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan De Preventieadviseur verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan De Preventieadviseur vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. 
 6. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan De Preventieadviseur verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of De Preventieadviseur buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van de Preventieadviseur om schadevergoeding te vorderen. 
 7. Onverminderd de overige rechten van De Preventieadviseur uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens De Preventieadviseur gehouden om de incassokosten te vergoeden die De Preventieadviseur heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 8. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

7. Annulering en opzegging

 1. De klant is bevoegd om overeengekomen werkzaamheden zonder kosten schriftelijk te annuleren, mits de annulering door De Preventieadviseur tenminste tien (10) werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van aanvang van de werkzaamheden is ontvangen. Bij een latere annulering is De Preventieadviseur gerechtigd het volledige overeengekomen bedrag voor de te verrichten werkzaamheden bij de klant in rekening te brengen.
 2. De Preventieadviseur is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij, ingeval van: (aanvraag van) faillissement van de klant, (aanvraag van) surséance van betaling van de klant, beslaglegging ten laste van de klant of (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van de klant. Al hetgeen de klant op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct opeisbaar. De Preventieadviseur is bij een opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens de klant.

8. Aansprakelijkheid

 1. De Preventieadviseur is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Preventieadviseur.
 2. De totale aansprakelijkheid van De Preventieadviseur zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door De Preventieadviseur aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan makingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 3. De Preventieadviseur is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 4. De klant vrijwaart De Preventieadviseur tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden samenhangen. Onder deze vrijwaring vallen ook aanspraken van medewerkers van De Preventieadviseur, die bij de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden te gevolge van een handelen of nalaten van de klant of te gevolge van een onveilige situatie in diens organisatie.

9. Klachtenprocedure

 1. Indien de klant niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden of de service van De Preventieadviseur, of wanneer de klant het niet eens is met (het bedrag van) een ontvangen factuur, kan hij hieromtrent een klacht indienen via mail@depreventieadviseur.nl . De klacht wordt in behandeling genomen, onderzocht en afgewikkeld volgens de klachtenprocedure van De Preventieadviseur.

10. Geheimhouding

 1. De klant en De Preventieadviseur verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke  gegevens over elkaars organisatie, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn verstrekt dan wel anderszins ter kennis van de andere partij zijn gekomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1, is De Preventieadviseur bevoegd om te publiceren over de ten behoeve van de klant verrichte en te verrichten werkzaamheden, tenzij anders wordt overeengekomen. 

11. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene   voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op een met De Preventieadviseur gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de De Preventieadviseur ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.